• PALIĆ - Park prirode

PALIĆ – Park prirode

PALIĆ - Park prirode

Vrsta prirodnog dobra: Park prirode
Datum proglašenja: 2003. godine
Akt o proglašenju: Odluka o stavljanje pod zaštitu Parka prirode "Palić" i spomenika prirode u njemu ("Sl. list opštine Subotica", br. 8/96, 43/2002, 16/2003)
Površina: 712,9 ha
Klasifikacija IUCN: IV kategorija – Područje upravljanja staništima i vrstama (Habitat and species management area)
Položaj: severna Bačka, teritorija grada Subotice, katastarske opštine Donji grad, Novi grad i Palić
Upravljač: JP «Palić-Ludaš», Kanjiški put 17a, 24213 Palić, tel: 024/753-121, e-mail: jp.palic@gmail.com, kontakt osoba: dr Ferenc Marton, Sandra Čokić
Međunarodni status: IBA, IPA i Emerald područje

Park prirode Palić je zaštićeno područje III kategorije, koje se nalazi na severu Srbije, nedaleko od granice sa Republikom Mađarskom, oko 7 km jugoistočno od Subotice, južno od naselja Palić. Obuhvata okolinu Palićkog i Krvavog jezera, uključujući Veliki Park i Zoološki vrt. Zaštićeno područje je deo područja od međunarodnog značaja za ptice (IBA) i biljke (IPA), i deo je EMERALD mreže područja od međunarodnog značaja za očuvanje biološke raznovrsnosti.

Park prirode se nalazi na istočnom evropskom migracionom putu ptica i ima važnu ulugu za odmaranje, ishranu i zimovanje vodenih ptica. Zabeleženo je prisustvo 210 vrsta ptica, od kojih se na ovom području gnezdi oko 100 vrsta. „Ptičja ostrva“, veštačka ostrva podignuta od isušenog mulja prilikom sanacije jezera sedamdesetih godina 20. veka, predstavljaju jedino gnezdilište crnoglavog galeba (Larus melanocephalus) u Srbiji.

Jezero i ostaci vlažnih staništa uz obalu omogućuju opstanak brojnim zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama vodozemaca (Lissotriton vulgaris, Triturus cristatus, Bombina bombina, Bufo bufo, Pseudepidalea viridis, Hyla arborea), gmizavaca (Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Podarcis tauricus, Podarcis muralis, Natrix natrix) i sisara, od kojih su najznačajniji slepi miševi (Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii, Myotis daubentoni, Pleocotus austriacus) i vidra (Lutra lutra). Ekološki kompleks Palićkog i Ludaškog jezera ima ključnu ulogu u opstanku metapopulacije vidre na slivu Kireša.

Na zaštićenom području je zabeleženo 176 strogo zaštićenih vrsta, od kojih mali vranac (Phalacrocorax pygmaeus) i patka njorka (Aythia nyorca), spadaju u grupu najugroženijih životinja na Zemlji.

Turistički kompleks, koji obuhvata severnu i severoistočnu obalu jeuzera, predstavnja jedan od najbitnihih elementata turističke ponude područja. Zoološki vrt Palić, sa preko 50 vrsta životinja, uređen je kao arboretum i prostire se na površini oko 10 ha. Zelenilo zoo vrta sadrži preko 270 vrsta drveća i žbunja i predstavnja bitan element biodiverziteta zaštićenog područja.

Zbog prisustva starih hrastova i vrsta mezofilnih hrastovih šuma peščare (Convallario-Quercetum robori), Veliki park, podignut 1842. godine, bogat je vrstama šumskih staništa. Pored prisustva 4 vrste slepih miševa, zaveleženo je gnežđenje 61 ptičje vrste. Najvredniji elementi lokacije su stabla hrasta lužnjaka (Quercus robur), stara preko 250 godina, kao ostaci iskonske vegetacije.

Nakon sanacije Palićkog jezera, Odlukom o održavanju i zaštiti turističke zone jezera Palić i Ludaš, Skupština opštine Subotica je 1975. godine Palić i Ludaš proglasila „društvenim dobrima od opšteg interesa“, pri čemu su utvrđene zabrane u interesu zaštite jezera i javnih površina, uključujući i i zabranu seče i uništavanja trske i ostalog vodenog bilja bez odobrenja ovlašćene organizacije.

Turističko - edukativni sadržaji:

Turistički kompleks obuhvata severnu i severoistočnu obalu jezera koje sa svojom okolinom predstavlja jedan od najbitnijih elemenata turističke ponude područja.
Zoo vrt Palić, uređen kao arboretum, osnovan je 1949. godine i danas se prostire na oko 10ha. Posetioci mogu da vide preko 50 vrsta životinja. Razvijeni nastavni program uključuje tematske celine i iz zaštite životne sredine i ekologije.

Prihvatilište za divlje životinje je započelo svoj rad 2005. godine prema međunarodno prihvaćenim standardima u objektima ZOO vrta. Omogućuje da se na organizovani način preuzimaju na smeštaj (nužni, privremeni ili trajni) nemoćne/ranjene jedinke životinja nađene u prirodi ili jedinke onih životinja do kojih je država došla zaplenom ili preuzimanjem.

Promocija Eko-turizma zaštićenih područja u Vojvodini

Predstavljanje i promocija 10 najatraktivnijih zaštićenih prirodnih područja u Vojvodini sa svojim potencijalima i autentičnim vrednostima. Sinergija Srbije - Udruženje za strateški razvoj lokalnih potencijala Novi Sad. Autor projekat Lazar Josanov.

Realizaciju projekta je sufinansirao Pokrajinski sekretarijat za Urbanizam, Graditeljstvo i Zaštitu Životne sredine

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmail